List of major shareholders

List of major shareholders

The names, shareholdings, and proportions of shareholders with a shareholding ratio of more than 5% or the top 10 shareholders with a shareholding ratio

Last update: 2023/4/28
Main Shareholders

Shares

Ratio

Nally Chang
29,205,442
15.16%
Huang Zi liang
14,818,173
7.69%
Kao Yong hua
12,098,622
6.28%
Li Chiu lan
2,492,555
1.29%
Li Li chin
1,035,000
0.54%
Liu Bang de
860,000
0.45%
JP Morgan Chase Bank Taipei Branch is entrusted with custody of JP Morgan
820,291
0.43%
Tongchuang Investment Holding Co., Ltd.
643,500
0.33%
Shi Yong qing
589,500
0.31%
Liu Rong long
585,000
0.3%